Všeobecné podmienky použitia webových stránok

Prístup na tieto www stránky a použitie týchto www stránok podlieha nasledujúcim podmienkam. Prosím, používajte tieto stránky iba vtedy, ak s uvedenými podmienkami súhlasíte, pretože použitie týchto stránok bude automaticky považované za vyjadrenie vášho súhlasu.

 

Všetci používatelia týchto stránok súhlasia s tým, že používajú tieto www stránky a ich obsah na vlastné nebezpečenstvo. Obsah týchto stránok je poskytovaný tak, ako je a ako je k dispozícii. Quintesence s.r.o. nedáva žiadne záruky, vyhlásené ani nevyslovené, za úplnosť a správnosť informácií na týchto www stránkach. Najmä si musíte byť vedomý, že tieto informácie už nemusia byť aktuálne. Ani Quintesence s.r.o. ani akákoľvek tretia strana, ktorá sa podieľa na vytváraní, produkcii alebo prenášaní týchto www stránok, nezodpovedajú za náhradu škody alebo ujmu na zdraví vzniknutú na základe alebo v súvislosti s nasledujúcimi dôvodmi: z prístupu alebo nemožnosti prístupu, z použitia alebo nemožnosti použiť tieto www stránky alebo z faktu, že ste sa spoliehali na informácie poskytované týmito www stránkami.

 

Ak sú podávané rady alebo odporúčania, mali by byť chápané ako nezáväzné. Quintesence s.r.o. môže kedykoľvek čiastočne alebo úplne upraviť tieto stránky alebo ich odstrániť z internetu úplne. Quintesence s.r.o. však nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto stránok. Všetky ochranné známky, materiály, dokumenty, ilustrácie a grafy publikované na týchto www stránkach sú predmetom autorských práv vlastnených spoločnosťou Quintesence s.r.o. Ich kopírovanie, distribúcia, úpravy alebo použitie v pozmenenej forme je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Quintesence s.r.o. zakázané.

 

Odkaz/link na stránky Quintesence s.r.o. je možný iba po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti Quintesence s.r.o. Quintesence s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záruky za obsah www stránok tretích strán, ktoré odkazujú na stránky Quintesence s.r.o.

 

Tieto www stránky obsahujú linky/odkazy na www stránky tretích strán. Poskytnutím týchto odkazov však Quintesence s.r.o. nedáva žiadne schválenie ich obsahu. Quintesence s.r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah týchto www stránok ani žiadnu zodpovednosť za škodu alebo ujmu na zdraví plynúcu z použitia ich obsahu v akejkoľvek forme. Linky na ďalšie stránky sa poskytujú používateľom internetu iba kvôli ich pohodliu. Používatelia navštevujú takéto www stránky na vlastné nebezpečenstvo.